Afhængighed & Samfund - der er hjælp at hente!

GDPR

På denne side kan du læse gældende privatlivspolitik for Foreningen Afhængighed & Samfund. Foreningen er en støtteforening for Silkeborg Dagsbehandling og Behandlingscenter Søby Park. Foreningens formål er:

 • At give økonomisk udsatte personer med afhængighedsproblematikker mulighed for at komme i behandling for deres afhængighed. Disse behandlinger kan tilbydes personer i økonomisk trang fra hele Danmark.
 • At tilbyde de samme personer givende, forpligtende fællesskaber gennem efterbehandlingsforløb i grupper.

Foreningens formål er således almenvelgørende.

Foreningens webstedsadresse er: https://www.afhaengighedogsamfund.dk.

Herunder kan du læse om, hvordan Foreningen Afhængighed & Samfund håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Bestyrelsen for Foreningen Afhængighed & Samfund er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har afgivet om dig og evt. dit firma på kontaktformularer her på siden.

Såfremt du bliver tilbudt behandling gennem Foreningen Afhængighed & Samfund, vil dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger være det behandlingssted, der tager dig i behandling. Se mere herom på siden Til brugere. Nødvendige oplysninger om dig og din behandling, fra behandlingssted til bestyrelsen, vil udelukkende forekomme i anonymiseret form.

Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)).

Dataansvarligs kontaktoplysninger

Navn: Pernille Skovbo Pedersen

Titel: Formand

Adresse: Tingvejen 74, 8600 Silkeborg

Telefon: 22 89 50 57

Mail: perzille@gmail.com

Indsamling af personoplysninger

Hvis du udfylder en kontaktformular på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Dette er for din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde disse oplysninger igen, hvis du sender endnu en besked. Disse cookies vil holde i et år.

Foreningen Afhængighed & Samfund indsamler følgende oplysninger om dig som sponsor eller medlem:

 • Navn
 • CPR-nr./CVR-nr.
 • E-mail
 • Telefonnummer

Foreningen Afhængighed & Samfund indsamler følgende oplysninger om dig som klient:

 • Navn
 • CPR-nr.
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Din egen sammenfatning af din situation før behandling
 • Afsluttende evaluering af dit behandlingsforløb, dog kun i anonymiseret form.

Hvordan vi beskytter dine data

Dine indtastede personoplysninger vil være beskyttet af password og kan udelukkende tilgås af foreningens bestyrelse og af bestyrelsen udvalgte medarbejdere. Alle her nævnte er underlagt tavshedspligt, med mindre andet er aftalt med dig.

Formål med at indsamle personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger har som formål at vi kan kontakte dig.

Er du sponsor, har vi brug for dit CVR/CPR-nummer for (med tiden) at kunne tilbyde dig fradrag for dine bidrag.

Endvidere har indsamlingen af personoplysninger som formål, at foreningen kan levere dig (som klient) en ydelse i form af behandling for en given afhængighed.

Indsamlingen af personoplysninger har ligeledes som formål at vi kan fakturere dig (som klient) for ydelsen, såfremt du selv betaler for en del af behandlingen.

Retsgrundlag for behandlingen

Dine oplysninger i forhold til behandling sker jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (indgåelse af en kontrakt).

Tidsperiode for behandling

Dine oplysninger opbevares så længe de tjener det formål, hvortil de blev indhentet. Efter endt forløb opbevares dine personoplysninger i 5 år jf. Styrelsen for Patientsikkerheds regler omkring journalopbevaring.

Oplysninger ift. fakturering bliver opbevaret i 5 år plus indeværende kalenderår jf. Bogføringslovens § 10.

Videregivelse af oplysninger

Jf. Persondataforordningens artikel 13, stk. 1, litra e, har du ret til at vide hvem Foreningen Afhængighed & Samfund videregiver dine oplysninger til:

Dine oplysninger bliver videregivet til det behandlingssted, der skal varetage din behandling. Se behandlingsstedets GDPR-regler.

Dine oplysninger kan ligeledes blive videregivet til følgende:

 • Egen læge
 • Forsikringsselskaber
 • Andre relevante samarbejdspartnere

Denne videregivelse sker ikke uden dit samtykke jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person har du nogle rettigheder, som Foreningen Afhængighed & Samfund naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningens artikel 15 har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer, hvis de ikke er indsamlet hos Foreningen Afhængighed & Samfund.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningens artikel 16.

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningens artikel 17 har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningens artikel 21 har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes, når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningens artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt imod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside.

Tilbage til forsiden

Call Now Button